Onze school

Op de Vlinder werken wij volgens het leerstofjaarklassensysteem, waarbij leerlingen gegroepeerd zijn op basis van hun leeftijd. Vanuit de klassensituatie proberen we een zo optimaal mogelijke leeromgeving te creëren die is afgestemd op de verschillen tussen de leerlingen. Om deze verschillen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, in kaart te brengen beschikt onze school over een systeem leerlingenzorg.

Ouderbetrokkenheid
Om het beste voor uw kind te bereiken, streven wij ernaar om met u als ouders nauw samen te werken. Deze zogeheten gouden driehoek is cruciaal voor een optimale ontwikkeling van het kind. De betrokkenheid van ouders is goed voor het leren en welbevinden van het kind én een belangrijke voorwaarde om je optimaal te kunnen ontwikkelen.

Uitdagende leeromgeving
Naast de basisvakken en wereldoriënterende vakken willen we als school een uitdagende leeromgeving creëren door het onderwijs af te stemmen op de ontwikkeling van het kind. Zo richten we ons op de ontwikkeling van zelfstandigheid, leren plannen, efficiënt werken de de 21e-eeuwse vaardigheden zoals probleemoplossend denken, samenwerken, kritisch denken en sociale vaardigheden. Dit doen we door de inzet van moderne middelen. Voorbeelden hiervan zijn zijn Kanjertraining, onderzoekend leren, thematisch onderwijs en coöperatieve werkvormen.

Brede kijk op de wereld
De Vlinder is een school waar een ontspannen sfeer heerst en waarbij de kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig en veilig voelen. We zien het als onze taak om de leerlingen te begeleiden op weg naar een zinvolle plaats in onze multiculturele maatschappij. Wij gaan zo goed mogelijk om met de diversiteit binnen onze groepen. Het geeft onze leerlingen een brede en onbevooroordeelde kijk op de samenleving. Naast kwalitatief goed onderwijs streven wij ernaar om ook goede burgers voor de toekomst af te leveren.

Christelijke school
De Vlinder is een christelijke school. Onze deur staat open voor alle ouders die hun kinderen willen aanmelden. Wel vragen we van de ouders de grondslag van onze school te respecteren. De bron waardoor we ons laten inspireren en waarop we telkens teruggrijpen is de Bijbel. We leren de kinderen de Bijbelse waarden en normen toe te passen in het dagelijkse leven.